Pokrzywna

Pozůstaky opevnění na vrcholu Zamkowa Góra vybíhajícího severně z masivu Velké Stříbrné (785,3 m n.m.) nad Pokrzywnou asi 4 km severovýchodně od Lechtenštejna.

Na základě archeologických nálezů je doba života opevnění kladena do první poloviny 14. století, kdy mohla zřejmě sloužit jakožto provizorium pro zajištění útočiště v souvislosti s dobývkou a zpracování rudy.

Nepravidelné mírně oválné jádro zaujímající poměrně plochý vrcholek kopce obíhala subtilní zhruba 1 m široká ohradní na sucho, či na hlínu kladená zeď. Severní čelní strana a východní strana byly chráněny příkopem s valem. Západní strana a krček hřebene vrcholu kopce nevykazují stopy po takovém zajištění. Plocha je bez viditelných terénních depresí.

       

Na prvních dvou fotografiích je pohled na čelo, na třetí fotografii je severovýchodní nároží a východní strana s příkopem a valem, na čtvrté pak západní strana fortifikace z severozápadního nároží v čele.


KOUŘIL, P., PRIX, D., WIHODA, M., Castellologica Bohemica 6